top of page

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՈՒԹՍԹԱՖԻՆԳ  ԼԻԶԻՆԳ ԵՎ ԱՈՒԹՍՈՐՈՍԳճԳ

Մշտական և ժամանակավոր աշխատողի վարձակալություն

Դերասաններ զանգվածային տեսարանների համար

Քասթինգ կինոյի, հեռուստատեսության, գովազդի համար

Renta outstaffing- ն է ք պրոֆեսիոն կինոյի կինոյի, սերի, հեռուստ, գով տես և յլ։

Ձեզ հ պ մենք դեր կ զ զ տես ռ հ

Յուր խնդիրն ենք և հետ, խոր ենք մ մեջ, մշտ կ ենք պ:

նցկ դեր ընտրություն ՝ և հեռուստ գծերի պ սպեկտրով սպեկտրով սպեկտրով սպեկտրով սպեկտրով

Միշտ բաց ենք համագործակցության համար՝  

bottom of page